کابل شارژ
کابل شارژر موبایل از اهیمت زیادی برخوردار است. زیرا کابل با کیفیت کم منجر به خرابی باتری و آی سی آن می شود.و در سرعت شارژ شدن نیز دچار کندی می شود.